Bài 47. 31 – 5


1.Tính:                                                                 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:31 và 3              81 và 8            21 và 7    ...