Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô


C1. Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam \({H_\beta }\).GiảiVạch lam \({H_\beta }\) trong dãy Banme của quang phổ nguyên tử  Hiđrô có bước sóng đo được là \({\lambda _\beta } = 0,4861(\mu m)\) nên năng lượng của phôtôn tương...
Bài 1. Trạng thái dừng của một nguyên tử làA. trạng thái đứng yên của nguyên tử.B. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.C. trạng thái trong đó mọi êlectron của nguyên tử đều không chuyển động đối với...
Bài 2. Ở trạng thái dừng, nguyên tửA. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.B. không bức xa, nhưng có thể hấp thụ năng lượng.C. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng.D. vẫn có thể...
Bài 3. Dãy Ban-me ứng với sự chuyển êlectron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?A. Quỹ đạo K.                               ...
Bài 3. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai-man là \({\lambda _0}= 122\) nm, của hai vạch \({H_\alpha },{H_\beta }\) lần lượt là \({\lambda _1} = 0,656\mu m\) và \({\lambda _2} = 0,486\mu m\). Hãy tính bước sóng hai vạch tiếp theo...