Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học


Đề bàiTiến hóa nhỏ là gì?Lời giải chi tiếtTiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể). Quá...
Đề bàiGiải thích sơ đồ (hình 47.1) bằng cách điền các từ thích hợp vào bên cạnh các mũi tên:Lời giải chi tiết-   Đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản tạo nguồn biến dị sơ cấp để...
Đề bàiNhững nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen của quần thể? Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen nhanh nhất và chậm nhất? Nhân tố tiến hoá nào quy định chiều...
Đề bàiNêu các điểm khác biệt giữa quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí với quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.Lời giải chi tiết Hình thành loài...
Đề bàiGiải thích sơ đồ hình 47.2:Lời giải chi tiết-  Từ đầu hai quần thể còn có thể trao đổi vốn gen cho nhau (sự cách li chưa hoàn toàn) thì vẫn chỉ là hai quần thể của một loài....
Đề bàiTiến hoá văn hoá là gì? Loài người ngày nay còn chịu sự tác động của các nhân tố tiến hoá sinh học hay không? Giải thích.Lời giải chi tiết- Sau khi được hình thành, loài người hiện nay...
Đề bàiCâu 1: Lai phân tích là phương phápA. lai cơ thể có kiểu hình trội với thể đồng hợp lặn.B. lai kiểu gen chưa biết với đồng hợp lặn.C. lai cơ thể có kiểu gen bất kì với thể...
Đề bàiCâu 1: Trên 1 NST, xét 4 gen A, B, C, D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là:AC=6cM,CD=14cM,BC=9cM,AD=8cM,AB=15cMAC=6cM,CD=14cM,BC=9cM,AD=8cM,AB=15cM. Trật tự đúng của các gen trên NST là:A. ABCD                   B. CDAB                    C. BADC                    D. DACBCâu...
Đề bàiCâu 1: Kiểu gen là tổ hợp các genA. trong tế bào của cơ thể sinh vật.B. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng.C. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào sinh dưỡng.D. trên nhiễm sắc...
Đề bàiCâu 1: Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai một...
Đề bàiCâu 1: Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều...