Bài 47. Stiren và naphtalen


Kết luận nào sau đây là không đúng?A.Stiren không làm mất màu dung dịch thuốc tímB. Stiren còn có tên là vinylbenzenC.Các nguyên tử trong phân tử stiren cùng nằm trên một mặt phẳngD.Stiren vừa có tính chất giống anken...
Polistiren là một loại nhựa đucợ dùng sản xuất các dụng cụ văn phòng nhu thươc kẻ, vỏ bút bi, ê ke... Trong công nghiệp có thể điều chế polistiren từ benzen và etilen theo sao đồ:\(Benzen \to etylbenzen \to...
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng: stiren,etylbenzen và phenylaxetilen \(({C_6}{H_5} - C \equiv CH)\). Viết các phương trình hóa học.Giải:- Dùng dung dịch brom nhận biết etylbenzen là chất không làm mất màu brom.- Dùng dung...
Tiến hành thí nghiệm như hình 3, Đun nóng bát sử dụng naphtalen một lúc, sau đó để nguội. Khi mở phểu ra thấy trong phểu có các tinh thể hình kim bám xung quanh. Điều đó chứng tỏ naphtalen...
Hiđrocacbon A ở thể lỏng có phần tử khối lượng nhỏ hơn 115. Đốt 1,3 g A thu đucợ 4,4 g \(C{O_2}\).A phản ứng với \({H_2}\) (xúc tác niken) theo tỉ lệ số mol là 1:4; với brom trong dung...
Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho stiren và naphtalen tác dụng với mỗi chất sau (nếu xảy ra phản ứng): brom có mặt bột sắt ; dung dịch brom ; hiđro dư, xúc tác, Ni.Các chất...
Viết phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp cao su –S (polime đồng trùng hợp của stiren và buta-1,3-ddien) từ benzen và metan.Giải:Tổng hợp các chất theo sơ đồ:\(C{H_4} \to {C_2}{H_2} \to {C_4}{H_4} \to {C_4}{H_6}\;\;\;(A)\)\({C_2}{H_2} \to {C_2}{H_4}\buildrel...