Bài 47: Stiren và Naphtalen


Ba học sinh viết công thức cấu tạo của naphtalen theo ba cách dưới đây và đều cho là mình đúng, bạn sai. Ý kiến của em như thế nào? GiảiCả 3 học sinh đều đúng. Công thức cấu tạo của...
Hãy viết công thức cấu tạo của các chất sau:a) o-clostiren, m-nitrostiren, p-flostiren.b)  -clonaphtalen, -metylnaphtalen, 2-nitronaphtalen, 1-flonaphtalen  Giải  
Khi cho stiren tác dụng với brrom có mặt bột Fe người ta thu được hỗn hợp 3 chất có công thức phân tử \({C_8}{H_7}B{r_3}\). Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết đã xảy ra các...
Axit phtalic \({C_8}{H_6}{O_4}\) dùng nhiều trong sản xuất chất dẻo và dược phẩm được điều chế như sau: oxi hóa naphtalen bằng \({V_2}{O_5}\) với xúc tác \({V_2}{O_5}\) ở \({450^o}C\) rồi cho sản phẩm tác dụng với nước. Hãy dùng công...
Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết sơ đồ phản ứng xảy ra:a) Benze, etylbenzen và stiren             b) Stiren, phenylaxetilen                                              Giải  a) Dùng dung dịch \(KMn{O_4}\) ở nhiệt độ thường.Stiren làm mất màu...
Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau: cho etilen phản ứng cới benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnO nung nóng.a) Hãy viết phương trình hóa học...