Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh


Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là:A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.C. ảnh thật, ngược chiều với vật và...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.a. Nếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30 cm làm vật kính của máy...
Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2 cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.Trả lời:Khoảng cách...
Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.a. Hãy vẽ ảnh của đỉnh đầu người ấy trên phim (không cần đúng tỉ lệ)b. Dựa vào hình vẽ,...
Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người cao 1,6 m, đứng cách máy 4 m. Biểu diễn người này bằng một đoạn thẳng vuông góc với trục chính. Hãy dựng ảnh...
47.6 Chỉ ra câu sai. Máy ảnh cho phép ta làm được những gì?A. Tạo ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật.B. Ghi lại ảnh thật đó trên phim hoặc bộ phân ghi ảnh.C. Tháo phim hoặc bộ phận ghi ảnh ra...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Nhìn chung, máy ảnh là dụng cụ dùng để ghi lại những bức ảnh tĩnh, tức...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là b. Vật kính là một c. Ảnh của vật...