Bài 47 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 47. Số \({1 \over {1 + i}}\) bằng(A) \(1 + i\) ;                                (B) \({1 \over 2}\left( {1 - i} \right)\);  (C) \(1 – i\);                                  (D) \(i\).Giải  \({1 \over {1 + i}} = {{1 - i} \over {1 - {i^2}}} = {1 \over 2}\left( {1 - i} \right)\).Chọn (B).

  Bài 47. Số \({1 \over {1 + i}}\) bằng

  (A) \(1 + i\) ;                                (B) \({1 \over 2}\left( {1 – i} \right)\);  

  (C) \(1 – i\);                                  (D) \(i\).

  Giải

   \({1 \over {1 + i}} = {{1 – i} \over {1 – {i^2}}} = {1 \over 2}\left( {1 – i} \right)\).

  Chọn (B).