Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật


Đề bàiHãy cho biết sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng.Lời giải chi tiếtCây ưa sáng sống ở nơi trống trải, lá dày màu xanh nhạt do chứa nhiều sắc tố.Cây ưa bóng sống...
Đề bàiHãy cho biết tại sao trong rừng cây lại phân tầng?Lời giải chi tiếtRừng nhiệt đới có 3 tầng chính; tầng cây chịu bóng ở đáy rừng, tầng cây ưa bóng và tầng cây ưa sáng. Tầng ưa sáng...
Đề bàiHãy cho biết màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa sinh học của màu thân động vật: nhận biết đồng loại; tham gia vào việc giao duyên và sinh...
Đề bàiHãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống sinh vật.Lời giải chi tiếtNhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất. Liên quan đến nhiệt độ, sinh vật gồm sinh vật...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Những sinh vật rộng nhiệt nhất (giới hạn về nhiệt độ rộng nhất) phân bố ởA. trên mặt đất vùng xích đạo nóng ẩm quanh nămB. trên mặt đất vùng ôn đới...