Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


Kết luận nào sau đây là không đúng?A. Dầu mỏ là hỗn họp các loại hiđrocacbon khác nhauB. Khí thiên nhiên và khí mỏ dầu có thành phần các chất khác nhau và khác nhau về hàm lượng từng chất.C....
Có thể coi rifominh là một trường hợp riêng của quá trình crăckinh được không? Tại sao? Cho thí dụ minh họa.Giải:Không thể coi rifominh là một trường hợp riêng của quá trình crăcking được vì: crăcking là quá trình...
Cho hỗn hợp khí X gồm \({H_2}\) và \({C_2}{H_2}\). Dẫn X qua ống đựng bột Ni nung nóng, sau đó dừng phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn khí Y qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac dư...
Trong một bình kín chứa hỗn hợp gồm hiđrocacbon X mạch hở và khí hiđro có Ni làm xúc tác ( thể tích Ni không đáng kể ). Nung nóng bình một thời gian, thu được một khí B duy...
Khi cho một hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với nước brom (dư) sinh ra một hợp chất Y chưa 4 nguyên tủ brom trong phân tử. Trong Y, phần trăm khối lượng của cacbon bằng 10 % khối lượng...
Hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon A, B, C đều là chất khí ở điều kiện thường. Nếu đốt hỗn hợp gồm A hoặc B hoặc C với oxi vừa đủ thì sản phẩm thu được ở \({135^o}C\) có thể...
Ba chất hữu cơ A,B ( khí) và C (lỏng) đều có thành phần trăm khối lượng: 92,30% cacbon và 7,70% hiđro. Tỉ lệ khối lượng mol phân tử của chúng là 1: 2: 3. Có thể chuyển hóa A...