Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch


Bài 1. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây: \(N{H_{{4 }}^+},M{g^{{{2+}  }}},F{{\rm{e}}^{{2+ }}},F{{\rm{e}}^{{3 + }}},A{l^{{3+ }}}\)  (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch \(NaOH\) cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể...
Bài 2. Có 5 lọ chứa hóa chất mất nhãn mỗi lọ đựng đựng 1 trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01 M):\(F{e^{2 + }},C{u^{2 + }},A{g^ + },{\rm{ }}F{e^{3 + }}\).Chỉ dùng...
Bài 3. Một dung dich chứa đồng thời các cation \(B{a^{2 + }},{\rm{ }}N{H_4}^ +,C{r^{3 + }}.\) Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch.GiảiCách 1: Nhỏ vài giọt \(N{a_2}S{O_4}\) vào dung dịch+ Kết tuả trắng xuất...
Bài 4. Một dung dịch chúa đồng thời các cation \(C{a^{2 + }};{\rm{ }}A{l^{3 + }};F{e^{3 + }}.\) Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng cation trong dung dịch.Giải:* Cách 1: Nhỏ dung dịch \(NH_3\) từ  từ vào dung...
Bài 5. Một dung dịch chứa đồng thời các cation \(F{e^{2 + }},A{l^{3 + }},N{i^{2 + }}.\) Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng cation trong dung dịch.Giải:Nhỏ dung dịch \(NH_3\) từ từ vào dung dịch cho đến khi...