Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV – Sinh học 11


I. CẢM ỨNG-        So sánh cảm ứng của động vật và thực vật.Trả lời:+ Giống nhau:Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của môi trường và phản ứng...