Bài 48: Ôn tập phần ba


Đề bàiVi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ:a) Ánh sáng và CO2b) Ánh sáng và chất hữu cơc) Chất vô cơ và CO2d) Chất hữu cơLời giải chi tiếtĐáp án: a) Ánh...
Đề bàiVi sinh vật quang dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ:a) Ánh sáng và CO2b) Ánh sáng và chất hữu cơc) Chất vô cơ và CO2d) Chất hữu cơLời giải chi tiếtĐáp án: b)...
Đề bàiVi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ:a) Ánh sáng và CO2b) Ánh sáng và chất hữu cơc) Chất vô cơ và CO2d) Chất hữu cơLời giải chi tiếtĐáp án: a)...
Đề bàiVi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ:a) Ánh sáng và CO2b) Ánh sáng và chất hữu cơc) Chất vô cơ và CO2d) Chất hữu cơLời giải chi tiếtĐáp án: Ánh...
Đề bàiTrong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào?a) Pha tiềm phátb) Pha luỹ thừac) Pha cân bằngd) Pha suy vongLời giải chi tiếtĐáp án: a) Pha tiềm phát.
Đề bàiTrong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở pha nào?a) Pha tiềm phátb) Pha luỹ thừac) Pha cân bằngd) Pha suy vongLời giải chi tiếtĐáp án: b) Pha luỹ thừa.
Đề bàiTrong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào?a) Pha tiềm phátb) Pha luỹ thừac) Pha cân bằngd) Pha suy vongLời giải chi tiếtĐáp án: c) Pha cân bằng.
Đề bàiTrong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha nào?a) Pha tiềm phátb) Pha luỹ thừac) Pha cân bằngd) Pha suy vongLời giải chi tiếtĐáp...
Đề bàiPhagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào?a) Giai đoạn hấp phụb) Giai đoạn xâm nhậpc) Giai đoạn tổng hợpd) Giai...
Đề bàiSự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào?a) Giai đoạn hấp phụb) Giai đoạn xâm nhậpc) Giai đoạn tổng hợpd) Giai đoạn lắp rápe) Giai đoạn phóng thíchLời giải chi tiếtĐáp án: c)...
Đề bàiBao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào?a) Giai đoạn hấp phụb) Giai đoạn xâm nhậpc) Giai đoạn tổng hợpd) Giai đoạn lắp rápe) Giai đoạn phóng thíchLời...
Đề bàiADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào?a) Giai đoạn hấp phụ.b) Giai đoạn xâm nhậpc) Giai đoạn tổng hợpd) Giai đoạn lắp rápe) Giai đoạn phóng thíchLời giải chi tiếtĐáp án:...