Bài 48 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 48. Tìm các giới hạn sau:a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} - {e^{3x + 2}}} \over x}\) b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} - {e^{5x}}} \over x}\)Giảia) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} - {e^{3x + 2}}} \over x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2}\left( {1 -...

  Bài 48. Tìm các giới hạn sau:

  a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} – {e^{3x + 2}}} \over x}\) 

  b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} – {e^{5x}}} \over x}\)

  Giải

  a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} – {e^{3x + 2}}} \over x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2}\left( {1 – {3^{3x}}} \right)} \over x} =  – 3{e^2}.\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{3x}} – 1} \over {3x}} =  – 3{e^2}\).

  b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} – {e^{5x}}} \over x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \left( {{{{e^{2x}} – 1} \over x} – {{{e^{5x}} – 1} \over x}} \right) = 2 – 5 =  – 3\).