Bài 48 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 48. Tập hợp các nghiệm của phương trình \(z = {z \over {z + i}}\) là:(A) \(\left\{ {0;1 - i} \right\}\);                  (B) \(\left\{ 0 \right\}\);(C) \(\left\{ {1 - i} \right\}\);                      (D) \(\left\{ {0;1} \right\}\).Giải\(z = {z \over {z + i}} \Leftrightarrow...

  Bài 48. Tập hợp các nghiệm của phương trình \(z = {z \over {z + i}}\) là:

  (A) \(\left\{ {0;1 – i} \right\}\);                  (B) \(\left\{ 0 \right\}\);

  (C) \(\left\{ {1 – i} \right\}\);                      (D) \(\left\{ {0;1} \right\}\).

  Giải

  \(z = {z \over {z + i}} \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  z\left( {z + i} \right) – z = 0 \hfill \cr  z \ne  – i \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  z\left( {z + i – 1} \right) = 0 \hfill \cr  z \ne  – 1 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  z = 0 \hfill \cr  z = 1 – i \hfill \cr}  \right.\)

  Chọn (A).