Bài 49. Luyện tập : So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon no và không no


Nhận xét nào sau đây là đúng?A.Benzen và anken thuộc cùng dãy đồng đẳng vì chúng đều có phản ứng cộng hiđroB. Các nguyên tử trong phân tử benzen cũng như các nguyên tử trong phân tử etilen đều nằm...
Đốt cháy hoàn toàn 10,40 g một hiđrocacbon X, là chất lỏng ở điều kiện thường, thu được 17,92 lít khí \(C{O_2}\) (đo ở đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí có giá trị trong khoảng từ...
Viết phương trình hóa học của phản ứng ( chất hữu cơ dùng công thức cấu tạo ) giữa toluen, but-1-en, butan với mỗi chất sau ( nếu xảy ra phản ứng ): hiđro dư, có niken xúc tác; brom...
Nguồn chủ yếu cung cấp hiđrocacbon làA. than đáB. dầu mỏC. khí thiên nhiênD. công nghiệp tổng hợp từ than đá và hiđroGiải:Chọn đáp án B
Viết công thức tổng quát dãy đồng đẳng của metan,etilen,axetilen và benzen.Giải:Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng metan là: C2H2n+2 ( n ≥ 1)Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng etilen là: C2H2n ( n ≥ 2)Công...