Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 2


1.Tính:\(\eqalign{ & 11 - 5 =..... \cr & 11 - 7 =..... \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 - 8 =..... \cr & 11 - 2 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 11 - 6...