Bài 49. Mắt cận và mắt lão


Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận?A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.a. Ông Xuân khi đọc sách cũng như khi đi đường không phải đeo kính, b. Ông Hạ khi...
Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được các vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu?Trả lời:Người đó nhìn rõ được vật xa nhất...
Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được...
49.5 Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?A. Không mắt tật gì.B. Mắt tật cận thị.C. Mắt tật viễn thị.D. Cả ba câu...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Người có mắt tốt thì nhìn rõ được những vật. b. Người bị cận thị chỉ nhìn...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Kính cận là thấu kính b. Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão không nhìn...