Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch


Bài 3. Có dung dịch chứa các anion \(NO_3^ -,\,CO_3^{2 - }\) . Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hóa học.Giải:Nhỏ dung dịch \(HCl\) dư vào dung dịch.+Thấy bọt khí xuất hiện...
Bài 1. Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: \(:{\rm{ }}KCl,Ba{\left( {HC{O_3}} \right)_2},{\rm{ }}{K_2}C{O_3},{\rm{ }}{K_2}S,{\rm{ }}{K_2}S{O_3}.\) Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng...
Bài 2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 2 anion \(CO_3^{2 - }\) và \(SO_3^{2 - }\) .Giải:Nhỏ dung dịch \(HCl\) dư vào dung dịch, thu khí sinh ra.\(\eqalign{ & CO_3^{2 - } + 2{H^ + }...
Bài 4. Có dung dịch chứa các anion \(SO_3^{2 - },\,SO_4^{2 - }\) .Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch.Viết các phương trình hóa học.Giải:Nhỏ dung dịch \(HCl\) dư vào dung dịch.+ Thấy bột khí mùi hắc xuất...