Bài 49. Sự phát quang. Sơ lược về laze


C1. Căn cứ vào các đặc điểm của sự phát quang thì sự phản xạ, sự bức xạ nhiệt ( bức xạ do vật bị đốt nóng) có phải là sự phát quang hay không?GiảiSự phát quang xảy ra ở...
C2. Dựa vào thuyết phôtôn hãy giải thích tại sao \(\lambda ' > \lambda \).GiảiLúc đầu phôtôn có năng lượng \(\varepsilon = {{hc} \over \lambda }\) bị hấp thụ, một phần năng lượng của phôtôn hấp thụ dùng làm tăng nội...
Bài 1. Ánh sáng huỳnh quang là ánh sángA. tồn tại trong thời gian dưới 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.C. có bước sóng nhỏ hơn bước...
Bài 2. Ánh sáng lân quang là ánh sángA. được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.C. có thể tồn tại trong thời gian dài...