Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit


1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axeticHiện tượng: Khi cho CuO vào axit axeticỐng 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.Ống 3: Sủi bọt khí.Ống 4: chất rắn tan dần,dung...