Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học


Bài 7.1 trang 65 SBT Hóa Học 10 Nâng caoMột phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình:\({\rm{A}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\rm{ + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C\)Nồng độ ban đầu của chất A là 0,8 mol/l,của chất B là 1,00 mol/l. Sau 20 phút,...
Bài 7.2 trang 65 SBT Hóa Học 10 Nâng caoMột phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình:\({\rm{A}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\rm{ + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2B\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3C\)Cho các dữ kiện thực nghiệm sau:Nồng độABCLúc đầu1,01 mol/l4,01 mol/l0 mol/lSau 20 phút1,00 mol/l??Hãy tính:a) Các nồng...
Bài 7.3 trang 65 SBT Hóa Học 10 Nâng caoThực nghiệm cho thấy tốc độ của phản ứng hóa học:\(A\left( k \right)\,\,\, + \,\,\,\,\,2B\left( k \right) \to \,\,\,C\left( k \right)\,\,\, + \,\,\,D\left( k \right)\) được tính theo biểu thức: \(v...
Bài 7.4 trang 66 SBT Hóa Học 10 Nâng caoThực nghiệm cho biết tốc độ của phản ứng: \({A_2} + {B_2}\,\, \to \,\,2AB\) được tính theo biểu thức \(v = k\left[ {{A_2}} \right].\left[ {{B_2}} \right]\).Trong số các điều khẳng định...
Bài 7.5 trang 66 SBT Hóa Học 10 Nâng caoNgười ta cho N2 và H2 vào một bình kín, thể tích không đổi và thực hiện phản ứng: \({N_2}\,\,\, + \,\,\,3{H_2}\,\,\,\, \to \,\,\,2N{H_3}\).Sau một thời gian, nồng độ các chất...
Bài 7.6 trang 66 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhi nhiệt độ tăng thêm 100C, tốc độ của một phản ứng hóa học tăng lên hai lần. Hỏi tốc độ của phản ứng đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần...
Bài 7.7 trang 66 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhi nhiệt đô tăng thêm 100C, tốc độ của một phản ứng hóa học tăng lên gấp ba lần. Để tốc độ của phản ứng đó (đang tiến hành ở 300C)...
Bài 7.8 trang 66 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhi nhiệt độ tăng thêm 100C, tốc độ của một phản ứng tăng lên 4 lần. Hỏi tốc độ của phản ứng đó sẽ giảm đi bao nhiêu lần khi nhiệt...
Bài 7.9 trang 66 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrong những trường hợp dưới đây, yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng?A. Tốc độ đốt cháy lưu huỳnh tăng lên khi đưa lưu huỳnh đang cháy...
Bài 7.10 trang 67 SBT Hóa Học 10 Nâng caoPhotgen là một khí độc được điều chế từ cacbon monooxit và clo theo phản ứng: \(CO\left( k \right)\, + \,\,C{l_2}\left( k \right)\,\, \to \,\,COC{l_2}\left( k \right)\)Nghiên cứu sự phụ thuộc của...
Bài 7.11 trang 67 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐể hòa tan hết một mẫu kẽm trong dung dịch axit clohiđric ở 200C cần 27 phút. Cũng mẫu kẽm đó tan hết trong dung dịch axit nói trên ở 400C...