Bài 49 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao


  Xét dấu các tam thức bậc hai sau:a) 3x2 - 2x + 1b) -x2 + 4x – 1c) \({x^2} - \sqrt 3 x + {3 \over 4}\)d) \((1 - \sqrt 2 ){x^2} - 2x + 1 + \sqrt 2 \)Giảia) Ta có:a = 3 > 0Δ’ = 1 – 3...

  Xét dấu các tam thức bậc hai sau:

  a) 3x2 – 2x + 1

  b) -x2 + 4x – 1

  c) \({x^2} – \sqrt 3 x + {3 \over 4}\)

  d) \((1 – \sqrt 2 ){x^2} – 2x + 1 + \sqrt 2 \)

  Giải

  a) Ta có:

  a = 3 > 0

  Δ’ = 1 – 3 = -2 < 0

  ⇒ 3x2 – 2x + 1 > 0 ∀x  ∈ R

  b) Ta có:

  a = -1 < 0

  Δ’ = 4 – 1 = 3 > 0

  Tam thức -x2 + 4x – 1 có hai nghiệm phân biệt \(x = 2 \pm \sqrt 3 \)

  Bài 49 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao                     

  c) Ta có:

  a = 1 > 0

  Δ = 3 – 3 = 0

  \({x^2} – \sqrt 3 x + {3 \over 4}\) có nghiệm kép  \(x = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

  \( \Rightarrow {x^2} – \sqrt 3 x + {3 \over 4} > 0;\,\forall x \ne {{\sqrt 3 } \over 2}\)

  d) Ta có:

  \(\eqalign{
  & a = 1 – \sqrt 2 < 0 \cr
  & (1 – \sqrt 2 ){x^2} – 2x + 1 + \sqrt 2 = 0 \cr&\Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  x = – 3 – 2\sqrt 2 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Bảng xét dấu:

  Bài 49 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao

  BaitapSachgiaokhoa.com