Bài 5, 6. Một số ứng dụng hình học của tích phân


a) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = \sin x\), trục hoành, trục tung và đường  thẳng \(x = 2\pi \)                                                   b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ...
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2x\), trục hoành, trục tung và đường thẳng \(x = 3\)Giải \(S = \int\limits_0^3 {\left| {{x^3} - 3{x^2} + 2x} \right|dx = \int\limits_0^1...
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hàm số \(y = x + {1 \over x}\), trục hoành,  đường thẳng \(x =  - 2\) và đường thẳng \(x =  - 1\)                                                   b) Đồ thị hàm...
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hàm số \(y = {2 \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\), trục hoành,  đường thẳng \(x = 2\) và đường thẳng \(x = 3\)    b) Đồ thị hàm số \(y...
Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hai  hàm số \(y = {x^2} + 2,y = x\) và hai đường thẳng \(x = 0,x = 2\)                               b) Đồ thị hai  hàm số \(y = 2...
Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hai  hàm số \(y = 7 - 2{x^2}\) và \(y = {x^2} + 4\)  b) Hai đường cong \(x - {y^2} = 0\) và \(x + 2{y^2} = 3\) c)...