Bài 5: Bảng căn bậc hai


Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết:a) \({x^2} = 15\);b) \({x^2} = 22,8\);c) \({x^2} = 351\);d) \({x^2} = 0,46.\)Gợi ý làm bàia) \({x^2} = 15\)\( =  > {x_1} = \sqrt {15}  \approx 3,873\)\({x_2} =  - \sqrt {15}  \approx  -...
Dùng bảng bình phương tìm x, biết:a) \(\sqrt x  = 1,5\);b) \(\sqrt x  = 2,15\);c) \(\sqrt x  = 0,52\);d) \(\sqrt x  = 0,038\).Gợi ý làm bàia) \(\sqrt x  = 1,5 \Rightarrow x = 2,25\)b) \(\sqrt x  = 2,15 \Rightarrow x \approx 4,623\)c) \(\sqrt...
Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.Gợi ý làm bàiTa có: \(\eqalign{ & {x^2} = 15 \Rightarrow {x_1} = \sqrt {15} \cr & = 3,872983346 \approx 3,873 \cr} \)\(\eqalign{ & {x_2} = - \sqrt {15} =...
Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương.Gợi ý làm bài\({x^2} = 15\)Tìm ô có giá trị gần với 15 trong bảng bình phương ta được ô 14,98 và ô 15,05* Với ô 14,98 tra bảng ta được...
Thử lại kết quả bài 48 bằng bảng căn bậc haiGợi ý làm bàiSử dụng bảng căn bậc hai, thử lại các kết quả bằng cách tra bảng căn bậc hai cho các kết quả vừa tìm được.
Chứng minh số \(\sqrt 2 \) là số vô tỉGợi ý làm bàiGiả sử \(\sqrt 2 \) không phải là số vô tỉ. Khi đó tồn tại các số nguyên a và b sao cho \(\sqrt 2  = {a \over...
Chứng minh:a) Số \(\sqrt 3 \) là số vô tỉ;b) Các số \(5\sqrt 2 \); \(5\sqrt 2 \) đều là số vô tỉ.Gợi ý làm bàia) Giả sử \(\sqrt 3 \) không phải là số vô tỉ. Khi đó tồn tại các...
Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức:\(\sqrt x  > 2\)Và biểu diễn tập hợp đó trên trục số.Gợi ý làm bàiĐiều kiện: x > 0Ta có: \(\sqrt x  < 2 \Leftrightarrow \sqrt x  > \sqrt 4...
Tìm tập hợp các số x thỏa mãn bất đẳng thức:\(\sqrt x  < 3\)Và biểu diễn tập hợp đó trên trục số.Gợi ý làm bàiĐiều kiện: \(x \ge 0\)Ta có: \(\sqrt x  < 2 \Leftrightarrow \sqrt x  < \sqrt 9...