Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.       Đến năm 2000, châu Phi gổm cóA.      50 quốc gia.                                        C. 53 quốc...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Trong cuộc xâm lược châu Phi, Anh và Pháp là những nước chiếm được nhiều thuộc địa nhất.2. Mục tiêu đấu tranh chủ...
Hãy điền nội dung sự kiện cho phù hợp với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong bảng sau.Thời gian          Nội dung sự kiện Ngày 18-6-1953 Năm 1956 Năm 1960 Năm 1975 Ngày 21 - 3-1990 Trả lời:Thời gian          Nội...
Hãy ghép thời gian với nội dung lịch sử trong bảng cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Thời gianNội dung lịch sử1. Từ năm 1945 đến thắng lợi...
Hãy điền những nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1.Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và ... trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu...
Hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Nội dung so sánhChâu PhiKhu vực...
Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 có đặc điểm gì?Trả lời: - Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) thành lập vàO ngày 25 – 5 –...
Hãy trình bày về phong trào cách mạng và sự ra đời của nước Cộng hoà Cuba. Cách mạng Cuba thắng lợi đã có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ...
Hãy sưu tầm tranh ảnh, tài liệu thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Cuba và Việt Nam.Trả lời: Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ song phương giữa hai nước Cộng hòa Xã hội...