Bài 5. Các nước Đông Nam Á


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương TâyViệt NamThái...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau [ ] sau khi Phát xịt Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện, ba nước Đông Dương lần lượt dành độc lập vào cuối...
Hãy nối ô bên trái với các ô bên phải cho phù hợp về nội dung lịch sử:Hướng dẫn làm bài:Nối 1 với a, c, e ; 2 với b, d, g
Điền các sự kiện lịch sử vào bảng sau thể hiện bước phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập đến nayThời gianBước phát triển của ASEANNăm 1967 Năm 1976 Năm 1992 Năm 1994 Năm 1995 Năm 1997 Năm 1999 Hướng dẫn làm bài:Thời gianBước phát...
Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại?Hướng dẫn làm bài:Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước...
Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN.- Hoàn cảnh ra đời…- Mục tiêu hoạt động…Hướng dẫn làm bài: - Hoàn cảnh ra đời:+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển...