Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng


Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảngTrả lời:Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.- Cập nhật dữ liệu:+ Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ...
Trong bảng Hoc_sinh (h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường ToTrả lời:Các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To:- Mở bảng (chế độ hiển thị trang...
Trong bàng Học_sinh (h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991Trả lời:Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:- Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form...