BÀI 5. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ


Hãy cho biết thế nào là cấu hình electron của nguyên tử và cách viết cấu hình đó.Lời giải:Trong nguyên tử, sự phân bố các electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau được gọi là cấu hình...
Hãy cho biết nguyên tắc phân bố các electron trên các lớp và phân lớp (khi nguyên tử ở trạng thái cơ bản).Lời giải:Trạng thái cơ bản là trạng thái có năng lượng thấp nhất.Ở trạng thái cơ bản, các...
Hãy viết cấu hình electron của neon (Ne), Z = 10 và agon (Ar), Z = 18. Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của hai nguyên tử trên và đặc điểm về tính chất hoá học của chúng.Lời...
Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử:Liti (Li), Z = 3 ; Beri (Be), Z = 4 ; Nhôm (Al), Z = 13Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các...
Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử:oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các...
a) Tại sao trong nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản, một electron duy nhất lại phân bố trên phân lớp 1 s?Tại sao trong nguyên tử liti ở trạng thái cơ bản, 2 electron phân bố trên phân...
Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử:hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11. Cho nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên.Lời...
Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 3 đến Z = 10 và nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong dãy đó.Lời giải:Từ Z = 3...
Hãy viết cấu hình electron của nguyến tử kali (K), Z = 19. Cho nhận xét vẻ số electron thuộc lớp ngoài cùng.Lời giải:K: 19  \(1s^22s^22p^63s^23p^64s^1\).Nhận xét: Phân lớp 3d thuộc lớp M còn trống nhưng vì tiếp theo mức...
1.54 Hãy chọn câu phát biểu đúng:a) \(1s^22s^22p^3\) là cấu hình electron nguyên tử củaA. B.                     B. C.                      C. N....
Hãy viết kí hiệu của tất cả các phân lớp thuộc 4 lớp đầu K, L, M, N.Hãy viết kí hiệu của các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng.Cho nhận xét vể thứ...