Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu


Tính và so sánh kết quả của:a) 37 + (-27) và (-27) + 37                b) 16 + (-16) và (-105) + 105Giảia) 37 + (-27) = 37 – 27 = 10   (-27) + 37 = 37 – 27 = 10Nhận xét:...
So sánh:a) 123 + (-3) và 123                         b) (- 97) + 7 và (- 97)c) (- 55) + (- 15) và (- 55)Giảia) 123+ (- 3) = 123 – 3 = 120                Vậy 123 + ( -3) < 123b) (- 97)...
Dự đoán giá trị của số nguyên x và kiểm tra lại xem có đúng không:a) x + (- 3) = -11                                 b) -5 + x = 15c) x + (- 12) = 2                                  d) 3 + x = -10Giảia)...
Tìm số nguyên:a) Lớn hơn 0 năm đơn vị                      b) Nhỏ hơn 3 bảy đơn vịGiảia) Số nguyên lớn hơn 0 năm đơn vị là 0 + 5 = 5.b) Số nguyên nhỏ hơn 3 bảy đơn vị là 3 +...
Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) -4; -1; 2; … (Số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị)b) 5; 1; -3; … (Số hạng sau  nhỏ hơn số hạng trước 4 đơn vị)Giảia)...
Tính:a) (- 50) + (- 10)              b) (-16) + (- 14)              c) (- 367 ) + (- 33)Giảia) (- 50)+(- 10)   = - (50 + 10) = - 60b) (- 16) + (- 14)  ...
Tính:    a) 43 + (- 3)           b) 25 + (- 5)           c) (- 14) +16Giảia) 43 + (- 3) = 43 – 3 = 40      b) 25 +(- 5) = 25 – 5 = 20c) (- 14) + 16 = 16...
Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên:a) Cùng dấu;b) Cùng dấu và giá trị tuyệt  đối của mỗi số đều lớn hơn 5;c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều nhỏ hơn 20.Giảia) -17...
Cho các số: -16, -5, -2, 0, 5. Tìm hai trong các số trên có tổng bằng 0, -5, -11.GiảiTa có: (-5) + 5 = 0; (-5) + 0 = -5; (-16) + 5 = -11.
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:a-19563 -14b9-95 7 a + b  02-20Giảia-19563-5-14b9-95-637-6a + b8002-20BaitapSachgiaokhoa.com
Tính giá trị của biểu thức:a) a + (-25), biết a = -15                  b) (- 87) + b, biết b  = 13Giảia) (- 15) + (- 25) = - (15 + 25) = -40b) (- 87) + 13 = - (87...
Số tiền của bạn Dũng tăng x nghìn đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu nếu biết số tiền của Dũng:   a) Tăng 10 nghìn đồng                    b) Giảm 2 nghìn đồngGiảia) Số tiền bạn Dũng tăng 10 nghìn đồng. Vậy x...
Viết số liền trước và liền sau của số nguyên a dưới dạng tổng.GiảiSố liền trước số nguyên a là số a + (- 1).Số liền sau số nguyên a là số a + 1.
Thay * bằng chữ số thích hợp ;a) (- *6) + ( -24) = -100                        b) 39 + ( -1 *) = 24c) 296 + ( -5*2) = -206      Giảia) Đặt  x = (- *6)x + (-24) = -100x         ...
Viết mỗi số dưới đây dưới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau.10; -8; -16; 100Giải10= 5 + 5 ;                          -8 =  -4 +(-4) ;- 16 = -8 +...
Tính  a) 17+ (-3)                     b) (-96) + 64               c) 75 + (-325)Giảia) 17+ (-3) = 17 – 3 = 14                 b) (-96) + 64 = - (96 – 64) = - 32c) 75 + (-325) = - (325 – 75) = -250
Tínha) 0 + (- 36);            b) \(\left| { - 29} \right| + ( - 11)\);            c) 207 + (-317)Giảia) 0 + (- 36) =  - (36 – 0) = -...
Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?GiảiPy-ta-go sinh năm -570: Lương Thế Vinh sinh sau 2011...
Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) -27; -24; -21;...b) -16; -10; -4;...Giảia) Nhận xét: -24 = -27 + 3, -21 = -24 + 3, nên hai số tiếp theo là: -18, -15;b) Nhận xét: -10 =...
Kết quả của phép tính \(( - 16) + \left| { - 14} \right|\) là:(A) 30 ;            (B) -30 ;           (C) 2 ;              (D) -2.GiảiChọn (D) -2.