Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn


Xác định a, b’, c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn:a) \(5{x^2} - 6x - 1 = 0\)b) \( - 3{x^2} + 14x - 8 = 0\)c) \(- 7{x^2} + 4x = 3\)d) \(9{x^2} + 6x +...
Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau:a) \({x^2} + 2 + 2\sqrt 2 \) và \(2\left( {1 + \sqrt 2 } \right)x\)b) \(\sqrt 3 {x^2} + 2x - 1\) và \(2\sqrt 3 x + 3\)c)...
Một vận động viên bơi lội nhảy cầu (xem hình 5). Khi nhảy, độ cao h từ người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ điểm rơi đến chân cầu (tính bằng mét)...
Câu 5.1 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0\) có ∆’ = 0. Điều nào sau đây là đúng?A) \({x_1} =...
Câu 5.1 trang 56 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0\) có ∆’ = 0. Điều nào sau đây là đúng?A) \({x_1} =...
Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):a) \(16{x^2} - 8x + 1 = 0\)b) \(6{x^2} - 10x - 1 = 0\)c) \(5{x^2} + 24x + 9 = 0\)d) \(16{x^2} - 10x + 1 = 0\)Giảia)\(\eqalign{...
Với giá trị nào của x thì giá trị của hai hàm số bằng nhau:a) \(y = {1 \over 3}{x^2}\) và \(y = 2x - 3\)b) \(y =  - {1 \over 2}{x^2}\) và \(y = x - 8\)?Giảia) \({1 \over 3}{x^2} = 2x -...
Với giá trị nào của m thì:a) Phương trình \(2{x^2} - {m^2}x + 18m = 0\) có một nghiệm x = -3.b) Phương trình \(m{x^2} - x - 5{m^2} = 0\) có một nghiệm x = -2?Giảia) x = -3 là...
Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:a) \({x^2} - 2\left( {m + 3} \right)x + {m^2} + 3 = 0\)b) \(\left( {m + 1} \right){x^2} + 4mx + 4m - 1 = 0\)Giảia) Phương trình...
Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép:a) \(5{x^2} + 2mx - 2m + 15 = 0\)b) \(m{x^2} - 4\left( {m - 1} \right)x - 8 = 0\)Giảia) Phương trình \(5{x^2} + 2mx - 2m + 15 =...