Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn


Đề bàiTừ bảng kết luận của bài trước hãy dùng các đẳng thức b = 2b’, Δ = 4Δ’ để suy ra những kết luận sau: Lời giải chi tiếtVới b = 2b’, \(\Delta \) = 4\(\Delta \)’ ta có:a) Nếu...
Đề bàiXác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:a) 3x2 + 8x + 4 = 0;b) \(7{x^2} - 6\sqrt 2 x + 4 = 0\) Lời giải chi tiếta) 3x2 + 8x + 4 =...
Đề bàiXác định \(a, b', c\) rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:a) \(4{x^2} + 4x + 1 = 0\);                       b) \(13852{x^2} - 14x + 1...
Đề bàiĐưa các phương trình sau về dạng \(ax^2 + 2b’x + c = 0\) và giải chúng. Sau đó, dùng bảng số hoặc máy tính để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả đến chữ số thập...
Đề bàiĐố em biết vì sao khi \(a > 0\) và phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) vô nghiệm thì\(a{x^2} + bx + c > 0\) với mọi giá trị của \(x \)?Phương pháp giải - Xem chi tiết+)...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(25{x^2}-{\rm{ }}16{\rm{ }} = {\rm{ }}0\) ;               b) \(2{x^2} + {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)c) \(4,2{x^2} + {\rm{ }}5,46x{\rm{ }} = {\rm{ }}0\);        d) \(4{x^2} -...
Đề bàiGiải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, Tập 2, tr.26):a) \({x^2} = {\rm{ }}12x{\rm{ }} + {\rm{ }}288\);                           b) \(\dfrac{1}{12}x^2 + \dfrac{7}{12}x = 19\).Phương pháp giải - Xem chi tiết1)...
Đề bàiKhông giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:a)\(15{x^2} + {\rm{ }}4x{\rm{ }}-{\rm{ }}2005{\rm{ }} = {\rm{ }}0\);           b) \( - {{19} \over 5}{x^2} - \sqrt 7 x + 1890 = 0\).   Phương pháp giải...
Đề bàiRađa của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc \(v\) của ôtô thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức: \(v{\rm{ }} = {\rm{...
Đề bàiCho phương trình (ẩn \(x\)) \({x^2}-{\rm{ }}2\left( {m{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)x{\rm{ }} + {\rm{ }}{m^2} = {\rm{ }}0\).a) Tính \(\Delta '\).b) Với giá trị nào của \(m\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt? Có nghiệm kép? Vô...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn:a) \(5{x^2} + 2x - 16 = 0\)                b) \({x^2} - 2\sqrt 3 x - 6 = 0.\)Bài 2: Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: \({x^2}...
Đề bàiBài 1: Tìm m để phương trình \({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + m + 5 = 0\) có nghiệm kép.Bài 2: Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P): \(y =  - {x^2}\) và đường thẳng...
Đề bàiBài 1: Tìm m để phương trình \({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + m - 3 = 0\) có hai nghiệm phân biệt.Bài 2: Tìm m để phương trình \(m{x^2} + 2\left( {m + 1} \right)x +...
Đề bàiBài 1: Chứng minh rằng phương trình \({x^2} - 2mx - 1 = 0\) luôn luôn có nghiệm phân biệt.Bài 2: Chứng tỏ rằng parabol (P): \(y = {1 \over 4}{x^2}\) và đường thẳng (d): \(y = x -...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình: \(\left( {1 + \sqrt 3 } \right){x^2} + 2\sqrt 3 x + \sqrt 3  - 1 = 0.\)Bài 2: Tìm m để phương trình \(m{x^2} - 2\left( {m - 1} \right) + m +...
A. Kiến thức cơ bản1. công thức nghiệm thu gọnĐối với phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\)và \(b = 2b'\), \(\Delta ' = b{'^2} - ac\)- Nếu \(\Delta ' >0\)thì phương trình có hai nghiệm...