Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào?a.     Thuận lợib.     Khó khăn.c.     Vừa thuận...
Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?Gợi ý làm bài:- Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần...
Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.Gợi ý làm bài:- Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua...
Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầuGợi ý làm bài:Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, quan hệ cung – cầu có vai trò to lớn:Là cơ sở để nhận thức vì sao giá cả...
Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:a.     Cung = cầub.    Cung > cầuc.      Cung < cầuGợi ý làm bài:a. Cung = cầu: Giá cả bằng giá trị hàng hóa...
Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:a.     Cung = cầub.     Cung > cầuc.      Cung < cầuGợi ý làm bài:a. Cung = cầu: Giá cả bằng giá trị hàng...
Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.Gợi ý làm bài:-        ...