Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á


1.  Dựa vào bảng sau:a)    Vẽ biểu đồ hình tròn biểu diễn tỉ lệ dân số các châu lục, năm 2008:b) Qua bảng số liệu và biểu đồ trên, nhận xét về sự gia tăng dân số của châu Á ;...
Quan sát hình 5.1. Lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á, tr 17 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây  Trả lời: