Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn


Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Dùng thước và compa, hãy dựng các điểm B và C thuộc đường tròn (O) sao cho AB và AC là các tiếp tuyến của đường tròn (O).Giải:*        Phân...
Cho điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d. Dựng đường tròn (O) đi qua  A và B, nhận đường thẳng d làm tiếp tuyến.Giải:*        Phân tích−        Giả sử dựng được đường tròn (O)...
Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (B ; BA) và đường tròn (C ; CA),  chúng cắt nhau tại điểm D (khác A). Chứng minh rằng CD là tiếp tuyến của đường tròn (B).Giải:Xét hai tam...
Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn (O) có đường kính AH. Chứng minh rằng:a)      Điểm E nằm trên đường tròn(O);b)      DE là tiếp tuyến của đường...
Cho góc nhọn xOy, điểm A thuộc tia Ox. Dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với Ox tại A và có tâm I nằm trên tia Oy.Giải:*        Phân tíchGiả sử đường tròn tâm I dựng được thỏa mãn điều...
Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không giao nhau. Dựng tiếp tuyến của đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến đó song song với d.Giải:*        Phân tíchGiả sử tiếp tuyến của đường tròn dựng được thỏamãn điều kiện...
Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:a)      Nếu đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A thì d vuông góc với OA.b)      Nếu đường thẳng d vuông góc với bán kính OA của đường...
Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD vuông góc với  OA tại trung điểm của OA. Gọi M là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn.Giải:CD là đường...