Bài 5. Diện tích hình thoi


Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất.Giải:                                              ...
a. Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành ba phần sao cho có thể ghép lại thành một hình thoi.b. Sử dụng kéo cắt đúng hai lần, theo đường thẳng, chia...
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi...
Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho EB = 5cm....
Tính diện tích hình thoi, biết cạnh của nó dài 6,2cm và một trong các góc của nó có số đo bằng 30°Giải:                                       ...
Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính diện tích hình thoi đó.Giải:                               ...
a. Hãy vẽ một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau, biết độ dài hai đường chéo đó là a và a. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình như vậy?b. Có thể vẽ được mấy...
Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm.Tính: a. Diện tích hình thoib. Độ dài cạnh hình thoic. Độ dài đường cao hình thoiGiải:                      ...