Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-        Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, là thành phần  không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP,„. trong cơ thể thực vật.-       ...
Đề bàiXem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây. Lời giải chi tiếtThiếu nitơ cây không thể sinh trưởng, phát triển bình thường vì nitơ là 1 nguyên tố...
Đề bàiRễ cây hấp thụ nitơ ở dụng NH4 +  (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết...
Đề bàiNH4 + tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào?Lời giải chi tiếtKhi...
Đề bàiVì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?Lời giải chi tiếtThiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có...
Đề bàiVì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?Lời giải chi tiết Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH4+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở...
Đề bàiThực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4+ đầu độc?Lời giải chi tiếtKhi lượng NH4+ trong cơ thể thực vật quá nhiều chúng sẽ khử độc NH4+ đồng...