Bài 5. Đoạn mạch song song


 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.b. Tính số chỉ của các ampe kế. Tóm tắt \(\eqalign{ & {R_1} = 15\Omega \cr & {R_2}...
Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6Aa. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính. Trả lời:a. Hiệu điện thế...
Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2. Trả lời:Ta có: Vậy Số chỉ của ampe kế 1 là: Số chỉ của ampe kế 2 là: 
Cho hai điện trở, R1=15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch...
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω.  a. Tính điện trở R2.b. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2. Trả lời: Ta có:  Thay \(R_1=30Ω\) ta được:\(\eqalign{ & {{30.{R_2}} \over {30...
Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ. Trả lời: a. Điện...
Hai điện trở R1và R2=4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?A. 5R1                  B. 4R1                  C. 0,8R1               D. 1,25R1Trả lời:Chọn C. 0,8R1  
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây? A.16Ω           B.48Ω           C.0,33Ω         D.3Ω Trả lời:Chọn D.3Ω
Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?A....
Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu? A. 0,33Ω            B. 3Ω             C. 33,3Ω         D. 45ΩTrả lời:Chọn B. 3Ω  
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A.a. Tính R2.b. Tính hiệu điện thế U...
Cho một ampe kế, một hiệu điện thế U không đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R đã biết giá trị và một điện trở Rx chưa biết giá trị. Hãy nêu một phương án giúp xác định giá...
Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1, R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc...
Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 =9Ω, R2 =18Ω và R3 =24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.b. Tính số chỉ I của ampe...