Bài 5. Dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang


Dựng tam giác ABC cân tại A, biết BC = 3cm, đường cao BH = 2,5cm.Giải:Cách dựng:-            Dựng BH = 2,5cm-            Dựng \(\widehat {xBH} = {90^0}\)-            Dựng cung tròn tâm bán kính 3cm cắt Hx tại C-            Dựng BC-            Dựng...
Dựng tam giác ABC, biết \(\widehat B = {40^0}\), BC = 4cm, AC = 3cm.Giải:Cách dựng:-            Dựng đoạn thẳng BC = 4cm-            Dựng góc  \(\widehat {CBx} = {40^0}\)-            Dựng trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa tia Bx cung tròn...
Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, BC = 2,5cm, AC = 3,5cmGiải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán. Tam giác ADC dựng được vì...
Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết AD = 2cm, CD = 4cm, AC = 3,5cm.Giải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán. Tam giác ADC dựng được vì biết ba cạnh...
Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm.Giải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán. Tam giác ADH dựng được...
Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, \(\widehat C = {50^0},\widehat D = {70^0}\).Giải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD thỏa mãn yêu cầu bài toán. Qua A kẻ đường thẳng song song với...
Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm, hai cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm.Giải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.Qua A kẻ đường thẳng...
Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.Giải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.Từ B kẻ đường thẳng song song với...
Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat A = {80^0},\widehat B = {120^0},\widehat C = {100^0}\).Giải:Cách dựng:-            Dựng ∆ ABD biết AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm.-            Dựng \(\widehat {ABx} =...
Dựng góc \({75^0}\) bằng thước và compa.Giải:Cách dựng:-            Dựng tam giác ABC đều-            Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B dựng tia Ax ⊥ AC-            Dựng tia phân giác Ay của \(\widehat {xAB}\) ta có \(\widehat {CAy} = {75^0}\)Chứng minh:...
Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm.Giải:Cách dựng:-  Dựng ∆ BHC, BH = 2,5 cm-  \(\widehat {BHC} = {90^0}\)-  BC = 3cm-  Dựng tia đi qua B và song...
Dựng tam giác ABC biết \(\widehat B = {80^0}\), BC = 3cm, AB + AC = 5cm.Giải:Cách dựng:-            Dựng tam giác ABC có \(\widehat B = {80^0}\), BC = 3cm, BD = 5cm.-            Dựng I là trung điểm của CD-           ...
Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm và \(\widehat B = {35^0}\).Giải:Cách dựng:-  Dựng đoạn BC = 5cm-  Dựng góc \(\widehat {CBx} = {35^0}\)-  Dựng CA ⊥ Bx ta có ∆ ABC dựng được.Chứng...
Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4,5cm và cạnh góc vuông AC = 2cm.Giải:Cách dựng:-   Dựng đoạn AC = 2cm-   Dựng góc \(\widehat {CAx} = {90^0}\)-   Dựng cung tròn tâm C...
Dựng góc \({30^0}\) bằng thước và compa.Giải:Cách dựng:-  Dựng tam giác đều ABC-  Dựng tia phân giác AD của \(\widehat {BAC}\) ta có \(\widehat {BAD} = {30^0}\)Chứng minh: ∆ ABC đều\( \Rightarrow \widehat {BAC} = {60^0}\)\(\widehat {BAD} = {{\widehat {BAC}} \over 2}\) (tính...
Dựng hình thang cân ABCD (AB // CD), biết CD = 3cm, AC = 4cm, \(\widehat D = {70^0}\).Giải:Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiên bài toán, ta thấy ∆ACD xác định được vì...
Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết \(\widehat D = {90^0}\), AD = 2cm, CD = 4cm, BC = 3cm.Giải:Phân tích: Giải sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.Ta thấy ∆ ADC xác định...