Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số


Bài 34. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số sau:a) \(y = {{x - 2} \over {3x + 2}}\)                                  b) \(y...
Bài 35. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:\(a)\,y = {{2x - 1} \over {{x^2}}} + x - 3\,;\)             \(b)\,\,{{{x^3} + 2} \over {{x^2} - 2x}}\)\(c)\,\,{{{x^3} + x + 1} \over {{x^2}...
Bài 36. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:\(a)\,\,y = \sqrt {{x^2} - 1} \,\,\);        b) \(y = 2x + \sqrt {{x^2} - 1} \)c) \(y = x + \sqrt {{x^2} + 1} \) d)...
Bài 37. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị mỗi hàm số sau:a) \(y = x + \sqrt {{x^2} - 1} \)       b) \(y = \sqrt {{x^2} - 4x + 3} \)c) \(y = \sqrt {{x^2} +...
Bài 38.a) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị \((C)\) của hàm số:\(y = {{{x^2} - 2x + 3} \over {x - 3}}\)b) Xác định giao điểm \(I\) của hai tiệm cận trên và viết công...
Bài 39. Cùng các câu hỏi như trong bài tập 38 đối với đồ thị của hàm số sau:a) \(y = {{{x^2} + x - 4} \over {x + 2}}\)         b) \(y = {{{x^2} - 8x +...