Bài 5. Đường tiệm cận của hàm số


Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số sau:a) \(y = {{x + 1} \over {2x + 1}}\)                             b) \(y =...
Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị các hàm số sau:a) \(y = 2x - 1 + {1 \over x}\)                        b) \(y = {{{x^2} +...
Tìm các đường tiệm của đồ thị các hàm số sau:a) \(y = {{2{x^2} + 1} \over {{x^2} - 2x}}\)              b) \(y = {x \over {1 - {x^2}}}\)c) \(y = {{{x^2}} \over {{x^2} -...
Tìm các đường tiệm của đồ thị các hàm số sau:a) \(y = \sqrt {{x^2} - x + 1} \)                b) \(y = x + \sqrt {{x^2} + 2x} \)c) \(y = \sqrt...
a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong                  \(y = {{x - 5} \over {2x + 3}}\)                        (H)b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép...
a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong                                    \(y = {{2{x^2} - 3x - 3} \over {x - 2}}\)                       (C)b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow...
Cùng các câu hỏi như trong bài tập 1.41 đối với đồ thị các hàm số sau:a) \(y = {{x + 5} \over {2x + 1}}\)                      b) \(y = 3x...