Bài 5. GLUCOZƠ


2.1. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?A. Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrảt.B. Tất cả các cacbohiđrat đều có công thức chung Cn(H2O)m.C. Đa số các cacbohiđrat có công thức chung...
2.5. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng vớiA. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thườngC. natri hiđroxit.D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.2.6.Phát...
Để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ người ta không thể dùng phản ứng tráng bạc mà dùng nước brom. Hãy giải thích vì sao và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.Hướng...
Nêu những phản ứng hoá học chứng minh các đặc điểm sau đây của fructozơ:a)  Có nhiều nhóm OH ở những nguyên tử cacbon kề nhau.b)  Tổng số nhóm OH trong phân tử là 5.c)   Có nhóm chức xeton.d)   Có...
Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết bốn dung dịch: glixerol, anđehit axetic, axit axetic, glucozơ.Hướng dẫn trả lời:Dùng giấy quỳ tím nhận biết được dung dịch axit axetic. Trong ba dung dịch còn lại, dung dịch nào...
Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon.Hướng dẫn trả lời:\(\eqalign{ & {C_5}{H_{11}}{O_5}CHO...
Từ nguyên liệu là glucozơ và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế một ete và một este đều có 4 nguyên tử cacbon. Hãy viết các phương trình hoá học. Ghi tên ete và este thu...
Rượu 40° là dung dịch ancol etylic trong nước, trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu với hiệu suất 80%. Để thu được...
Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước. Cho dung dịch thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% AgNO3 trong amoniac (khối lượng riêng 1,4 g/ml) và đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn...