Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12


1. Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ phức tạp và thường có công thức chung là Cn(H2O)m. Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm chủ yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); ddiissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccsrit (tinh bột, xenlulozơ).2. Glucozơ là hợp chất tạp...
Đề bàiGlucozơ và fructozơ A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.D. Đều tồn tại chủ yếu ở...
Đề bàiCho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?A. Cu(OH)2;                                      B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;C. Na kim loại;            ...
Đề bàiCacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy thí dụ minh họa.Lời giải chi tiết- Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là...
Đề bàiNhững thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo?Lời giải chi tiếtNhững thí nghiệm chứng minh cấu tạo glucozo:- Glucozo có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit...
Đề bàiTrình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic;b) Fructozơ, glixerol, etanol;c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐể tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của...