Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12 Nâng cao


Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng?A, glucozơ và Fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau;B, Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc;C, Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch...
Cho các dung dịch sau đây: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó?A, \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) trong môi trường kiềm.B, \(\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\)C, Na kim loại.D,...
a, Cacbonhidrat là gì? Có mấy loại cacbonhidrat quan trọng?b, Nêu định nghĩa từng loại cacbonhidrat và lấy thí dụ minh họa.Giải:a, Cacbonhidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là \({C_n}{\left( {{H_2}O} \right)_m}\).b,...
a, Hãy viết công thức dạng mạch hở của glucozơ và nhận xét về nhóm chức của nó ( tên nhóm chức, số lượng, bậc nếu có). Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo dạng mạch hở của...
Viết phương trình của phản ứng sau (nếu có):a, Glucozơ tác dụng với nước bromb,Fructozơ \(+{H_2}\buildrel {Ni,t^\circ } \over \longrightarrow \)c,Fructozơ +\(\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\)\(\buildrel {} \over \longrightarrow \)d,Glucozơ +\(\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\)\(\buildrel {} \over \longrightarrow \)Giảia)\(C{H_2}OH{\left( {CHOH}...
Cho 200ml dung dịch Glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) thu được 10,8 g Ag. Tính nồng độ mol của dung dịch Glucozơ đã dùng.Giải:\(C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}CHO + 2AgN{O_3} + 3N{H_3} + 2{H_2}O\buildrel {t^\circ } \over...
Đun nóng dung dịch chứa \(18\) g Glucozơ với một lượng vừa đủ \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) thấy \(Ag\) tách ra. Tính lượng \(Ag\) thu được và khối lượng \(AgN{O_3}\) cần dùng biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.Giải:\(\eqalign{ & C{H_2}OH{\left( {CHOH}...
Cho lên men 1 \({m^3}\) nước rỉ đường, sau đó chưng cất  thì được \(60\) lít cồn \(96^\circ \). Tính khối lượng glucozơ có trong 1 \({m^3}\) nước rỉ đường glucozơ trên, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic bằng \(0,789\)...