Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b


a)      Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm A(2;1) ;b)      Tìm hệ số của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm B(1;-2) ;c)      Vẽ đồ thị của...
Cho hai đường thẳng y = ax + b                   (d)y = a’x + b’                 (d’)Chứng minh rằng:Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng (d) và (d’) vuông góc với nhau khi và chỉ khi a. a’ = 1.Gợi ý...
a)      Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:                                        y = x    ...
a)      Vẽ trên cùng một mắt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số                           y = -2x ;                  ...
Cho hàm số \(y = mx + \left( {2m + 1} \right)\)            (1)Với mỗi giá trị của \(m \in R\) , ta có một đường thẳng xác định bởi (1). Như vậy, ta có một họ...