Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).


Đề bàiCho hàm số  \(y = -2x + 3.\)a) Vẽ đồ thị của hàm số.b) Tính góc tạo bởi đường thẳng \(y = -2x + 3\) và trục \(Ox\) (làm tròn đến phút).Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Cách...
Đề bàiXác định hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) trong mỗi trường hợp sau:a) \(a = 2\) và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(1,5\).b) \(a = 3\) và...
Đề bàia) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:\(y = \dfrac{1}{2}x + 2\);                                      \(y...
Đề bàia) Vẽ đồ thị của hàm số:\(y = x + 1;\,\,\,y = \dfrac{1}{\sqrt 3 }x + \sqrt 3 ;\,\,\,y = \sqrt 3 x - \sqrt 3\)b) Gọi  \(\alpha,\,\,\beta,\,\,\,\gamma \)  lần lượt là các góc tạo bởi các đường thẳng trên...
Đề bàiBài 1. Tìm hệ số góc của đường thẳng qua \(O\) và điểm \(A(3; 2)\).Bài 2. Tính góc \(α\) tạo bởi đường thẳng \(y = \sqrt 3 x + 3\) và trục \(Ox\).Bài 3. Viết phương trình đường thẳng...
Đề bàiBài 1. Cho đường thẳng \(y = ax + 2\) (d). Tìm hệ số góc của đường thẳng (d) biết rằng đường thẳng qua điểm \(M(3; 6)\).Bài 2. Cho hàm số \(y = -x + 3\)a. Vẽ đồ thị...
Đề bàiBài 1. Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm \(A\left( {1; - \sqrt 3  + 3} \right)\) và song song với đường thẳng \(y =  - \sqrt 3 x.\) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) và trục...
Đề bàiBài 1. Tính góc tạo bởi đường thẳng (d): \(y = 2x + 1\) và trục \(Ox\) (làm tròn đến phút)Bài 2. Cho đường thẳng (d): \(y = x\). Viết phương trình đường thẳng (d’) qua điểm \(M(1; 1)\)...
Đề bàiBài 1. Viết phương trình đường thẳng (d) qua gốc tọa độ và tạo với trục hoành một góc \(60^\circ \)Bài 2. Tính góc \(α\) tạo bởi đường thẳng \(y =  - {1 \over {\sqrt 3 }}x\) và trục...
A. Tóm tắt kiến thức:1. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục Õ.Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với Ox và T là một điểm...
Đề bàiHình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0)y = 0,5x + 2;y = x + 2;y = 2x + 2.Hình 11b) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất  \(y = ax + 3\)a) Xác định hệ số góc \(a\), biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm \(A(2; 6)\).b) Vẽ đồ thị của hàm số.Phương pháp giải - Xem chi...