Bài 5: Hình chiếu trục đo


Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo.Trả lời:Giả sử một vật thể có gắn hệ toạ độ vuông góc OXYZ với các trục toạ độ đặt theo ba chiều dài, rộng và cao của vật thể. Chiếu vật...
Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình nón cụt có đường kính đáy lớn bằng 40mm, đường kính đáy nhỏ bằng 30mm và chiều cao của hình nón cụt bằng 50mm.Trả lời:Hình nón cụt có:+ Đường...
Thế nào là hệ số biến dạng?Trả lời:Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. 
Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp đều có đáy là một hình vuông, cạnh bằng 40mm và chiều cao của hình chóp bằng 50mm.Trả lời:Hình chóp có:+ đáy là hình vuông+ cạnh bằng 40mm+...
Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu?Trả lời:a) Hình chiếu trục đo vuông góc đều: Là hình chiếu có phướng chiếu 1 vuông góc...
Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?Trả lời:Là phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu.Trong HCTĐ xiên góc cân các mặt của vật thể đặt song song với mp toạ độ XOZ thì không...