Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Tóm tắt lý thuyết1. Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = f(x)a) Tìm tập xác định của hàm số. Xét tính chẵn, lẻ, tuần hoàn của hàm số để thu hẹp phạm vi khảo sát.b)...
Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.Hiện nay bộ quy định trong đề thi các dạng hàm số sử dụng trong câu vẽ đồ thị là: hàm số bậc 3, hàm số trùng phương, hàm số hữu...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên.Lời giải chi tiếty = ax + by = ax2 + bx + cLời giải:* Hàm số y = ax +...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x2 - 4Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số này với đồ thị của hàm số khảo sát trong Ví dụ 1.Lời...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y = {{{x^3}} \over 3} - {x^2} + x + 1\)Lời giải chi tiết1.TXĐ: D = R.2. Sự biến thiên:\(\eqalign{ & \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty }...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x4+ 2x2 + 3.Bằng đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình -x4+ 2x2 + 3 = mLời giải chi tiết1.TXĐ: D = R.2. Sự...
Đề bàiLấy một ví dụ về hàm số dạngy = ax4 + bx2 + c sao cho phương trình y’ = 0 chỉ có một nghiệm.Lời giải chi tiếtVí dụ hàm số y = x4Có đạo hàm y’ = 4x3Cho y’ =...
Đề bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:a) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }} + {\rm{ }}3x{\rm{ }}-{\rm{ }}{x^3}\) ;             b) \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:a) \(y=- {x^4} + 8{x^{2}}-1\);               b) \(y= {x^4} - 2{x^2} + 2\);c) \(y = {1 \over 2}{x^4}...
Đề bàiKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:a) \({{x + 3} \over {x - 1}}\),b) \({{1 - 2{\rm{x}}} \over {2{\rm{x}} - 4}}\),c) \({{ - x + 2} \over {2{\rm{x}} + 1}}\)Phương pháp...
Đề bàiBằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:a) \({x^3}-3{x^2} + 5 = 0\);      b) \(- 2{x^3} + 3{x^2}-2 = 0\) ;      c) \(2{x^2}-{x^4} =  - 1\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Khảo sát sự...
Đề bàia) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((C)\) của hàm số                                   \(y = -x^3+ 3x + 1\).b) Dựa vào đồ thị \((C)\),...
Đề bàiCho hàm số  \(y = {{mx - 1} \over {2x + m}}\) .         a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số \(m\), hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó. ...
Đề bàiCho hàm số y = \(\frac{1}{4}x^{4}+\frac{1}{2}x^{2}+m\).a) Với giá trị nào của tham số \(m\), đồ thị của hàm số đi qua điểm \((-1 ; 1)\)?b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((C)\) của hàm số khi...
Đề bàiCho hàm số \(y = {x^3} + (m + 3){x^2} + 1 - m\) (m là tham số) có đồ thị là (Cm).a) Xác định \(m\) để hàm số có điểm cực đại là \(x=-1\).b) Xác định \(m\) để...
Đề bàiCho hàm số \(y=\frac{(m+1)x-2m+1}{x-1}\) (m là tham số) có đồ thị là \((G)\).a) Xác định \(m\) để đồ thị \((G)\) đi qua điểm \((0 ; -1)\).b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với \(m\)...