Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.


Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy:- Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng.- Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.Trả lời:Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, ta có:- 3 loại kí hiệu thường...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình?a) Kí hiệu mỏ sắt là Feb) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.c) Kí...
Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên:- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường - Những đối tượng địa lí được...
Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:Trả lời: Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ là:- Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu hay đường đồng mức.- Quy ước trong các bản đồ giáo...
Hãy cho biết:- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.Trả lời:Ta có:- Các...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình.- Đúng- SaiTrả lời:Chọn ý: sai
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.-  Đúng-  SaiTrả lời: Chọn đáp án: Sai
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây:a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ,...