Bài 5: Luyện tập: axit, bazơ và muối


Kẽm đang phản ứng mạnh với dung dịch axit sunfuric, nếu cho thêm muối natri axeton vào dung dịch axit sunfuric, nếu cho thêm muối natri axeton vào dung dịch thì thấy phản ứng chậm hẳn lại. Hãy giải thích...
Trong hai dung dịch ở các thí dụ sau đây, dung dịch nào có pH lớn hơn?1. Dung dịch 0,1M của một axit một nấc có \(K = {1.10^{ - 4}}\) và dung dịch 0,1M của một axit một nấc...
Theo định nghĩa của Bron-stêt, các ion: \(N{a^ + },\,NH_4^ +,\,CO_3^{2 - },C{H_3}{\rm{CO}}{{\rm{O}}^ - },\) \(HSO_4^ -,{K^ + },C{l^ - },HCO_3^ - \) là axit, bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Tại sao? Trên cơ sỡ đó, hãy dự đoán...
Đimetylamin \({(C{H_3})_2}NH + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \({(C{H_3})_2}NH_2^ +  + O{H^ - }\)1. Viết biểu thức tính hằng số phân li bazơ \({K_b}\) của đimetylamin.2. Tính pH của dung dịch đimetylamin 1,5M biết rằng \({K_b} = 5,{9.10^{ - 4}}\)Giải:\(1.\,{K_b}...
Dung dịch axit fomic 0,007M có pH=3,0.1. Tính độ điện li của axit fomic trong dung dịch đó.2. Nếu hòa tan thêm 0,001 mol HCl vào 1 lít dung dịch đó thì độ điện li của axit fomic tăng hay...
Khi pha loãng dần dần axit sunfuric đặc, người ta thấy độ dẫn điện của dung dịch lúc đầu tăng dần sau đólại giảm dần. Hãy giải thích hiện tượng.Giải:Axit sunfuric phân li như sau:\({H_2}S{O_4} \to {H^ + } +...