Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối


Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit \({K_a}\)  hoặc hằng số phân li bazơ\({K_b}\) của các axit và bazơ sau: \(HClO,Br{O^ - },HN{O_2},NO_2^ - \)Giải\(HClO \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + ClO{^ - }\)                                    \({K_a} = {{\left[ {{H^ + }}...
Đối với dung dịch axit yếu \(HN{O_2}\)  0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng?A. \(pH > 1,00\).                                 ...
Đối với dung dịch axit mạnh \(HN{O_3}\) 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng?:A. \(pH < 1,00\).                                            B. \(pH > 1,00\).C. \(\left[ {{H^ + }} \right] = \left[ {NO_3^ - } \right]\)                                                        D....
Độ điện li \(\alpha \)  của axit yếu tăng theo độ pha loãng của dung dịch. Khi đó giá trị của hằng số phân li axit \({K_a}\) A. Tăng.                       ...
a) Hòa tan hoàn toàn 2,4 g Mg trong 100,0 ml dung dịch  HCl 2,1M. Tính pH của dung dịch thu được.b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40,0 ml dung dịch HCl 0,50M với 60,0...
Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: \(MgS{O_4},HCl{O_3},{H_2}S,Pb{\left( {OH} \right)_2},LiOH\)GiảiPhương trình điện li:\(MgS{O_4} \to M{g^{2 + }} + SO_4^{2 - }\)           \(Pb{\left( {OH} \right)_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Pb{\left( {OH} \right)^ + } + O{H^ - }\)       \(Pb{\left(...
Ion nào dưới đây là axit theo thuyết Bron – stêt?A. \(SO_4^{2 - }\)  .                                    B. \(NH_4^ + \).C. \(NO_3^ - \).   ...
Theo thuyết Bron – stêt, ion nào dưới đây là bazơ?A. \(C{u^{2 + }}\).                                 B. \(F{e^{3 + }}\).C. \(Br{O^ - }\).         ...
Ion nào dưới đây là lưỡng tính theo thuyết Bron – stêt?A. \(F{e^{2 + }}\).                                    B. \(A{l^{3 + }}\).C. \(H{S^ - }\).   ...
Tính nồng độ mol của ion \({H^ + }\)  trong dung dịch \(HN{O_2}\) 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit của \(HN{O_2}\) là \({K_a} = 4,{0.10^{ - 4}}\)  .GiảiXét 1 lít dung dịch \(HN{O_2}\)                      \(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}...